දැන්වීම්

විශේෂ නිවේදනයි!

මෙහි සඳහන් ප්‍රශ්න පත්‍ර සියළුම පාසල් දරැවන් හට නොමිලයේ ලබාදෙන බව කරැණාවෙන් සලකන්න. ඇතැම් පුද්ගලයින් ඒවා මුද්‍රණය කර අධික මිලකට විකිණීම සිදුකරන බවට තොරතුරැ ලැබී ඇත. මේ අවස්ථාවේ එසේ කිරීමෙන් වලකින මෙන් ඉතා කරැණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි. එසේ සිදුකරන පුද්ගලයින් පිළිබඳ තොරතුරැ අප වෙත ලබාදෙන්න. ස්තූතියි!

0716 857 157

sisroma

ආචාර්ය මණ්ඩලය

sisroma
ප්‍රධාන ආචාර්ය
අයි. ඩී. කමල් විජේරත්න මයා
බප/ගම් ශ්‍රී බෝධි ප්‍රාථමික විද්‍යාල​ය
sisroma
හරිස්චන්ද්‍ර හේමසිරි මයා
බප/ගම් රන්පොකුණුගම මහා විද්‍යාල​ය
sisroma
නිලන්ග ගුණරත්න
අ/ තඹුත්තේගම ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාල​ය
sisroma
සිසිර කේ. කළුබෝවිල මයා
ශ්‍රී ඥානරතන විද්‍යාලය - පෝරැවදණ්ඩ, හොරණ
sisroma
බන්දුල දිසානායක මයා
බප/ගම් හිරිපිටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාල​ය වේයන්ගො​ඩ
sisroma
අජිත් කුමාර අබේසිරිවර්ධන මයා
හ/ වලස්මුල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය - වලස්මුල්​ල
sisroma
අජිත් අත්තනායක මයා
බ/ සිද්ධාර්ථ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය - මහියංගණ​ය
sisroma
සුරංග එස් හල්පගේ මයා
මාර/ තල්පාවිල මිහඳු ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
sisroma
චන්දිම කරැණාරත්න මයා
බප/ ගම් ගිරිදර ශ්‍රී බෝධි ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
sisroma
ෂර්ලි මයා
මාර/ කඹුරැපිටිය මහා විද්‍යාලය - මාත​ර
sisroma
එම්. පී. දිල්රැක්ෂි නිශාන්ති මිය
බප/ගම් ගෝතමී කණිෂ්ඨ විද්‍යාල​ය - ගම්ප​හ
sisroma
චම්පා කුමාරි චන්ද්‍රසේන මි​ය
මද්දුම බණ්ඩාර කණිෂ්​ඨ විද්‍යාල​ය
sisroma
අනුරාධි කුරේරා මිය
බප/කැල ශාන්ත ආනා බා. ප්‍රා. වි. - වත්තල
sisroma
තුෂාරා නිල්මිණි බෝබුවල මිය
බප/ගම් ජිනරතන ප්‍රාථමි​ක විද්‍යාල​ය - යක්කල
sisroma
නිර්මාණි ඒකනායක මිය
බප/ගම් පල්ලන්සේන රෝ.ක.ප්‍රා.වි.