4 ශ්‍රේණිය – 05 පාඩ​ම

Current Status
Not Enrolled
Price
200
Get Started

ගැටලු 05

සංඛ්‍යා පෙත

උත්තම පුරුෂ ක්‍රියා පද

විවිධ ජනකොටස් පිළිබඳ තොරතුරු

ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස

Username සහ Password නිවැරදිව ඇතුලත් ක​ර වෙබ් අඩවියට ඇතුල්වන්න.
Forgot Password
Enter your email address or username and we’ll send you instructions to reset your password.