4 ශ්‍රේණිය – 06 පාඩ​ම

Current Status
Not Enrolled
Price
200
Get Started

ගැටලු අංක 06

ආරෝහණ, අවරෝහණ ක්‍රමයට ලිවීම

මධ්‍යම පුරුෂ ක්‍රියාපද

ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් කරගැනීමට සේවය කළ ජන නායකයින්

Username සහ Password නිවැරදිව ඇතුලත් ක​ර වෙබ් අඩවියට ඇතුල්වන්න.
Forgot Password
Enter your email address or username and we’ll send you instructions to reset your password.