3 ශ්‍රේණිය – 10 පාඩ​ම

Current Status
Not Enrolled
Price
150
Get Started
  • ඉලක්කම් තුනේ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම
  • ගෙන ඒම සහිත එකතු කිරීම
  • පිල්ලම් හදුනා ගැනීම
  • සිංහල ඇගයීම් 04
  • විවිධ ආගමික උත්සව
Username සහ Password නිවැරදිව ඇතුලත් ක​ර වෙබ් අඩවියට ඇතුල්වන්න.
Forgot Password
Enter your email address or username and we’ll send you instructions to reset your password.