3 ශ්‍රේණිය – 15

Current Status
Not Enrolled
Price
150
Get Started
  • මිනුම් ඒකක(m,cm)
  • ප්‍රාණවාචී එක වචන හා බහු වචන
  • අප්‍රාණවාචී ඒක වචන හා බහු වචන
  • හැඩය අනුව ශාක පත්‍ර වර්ග කිරීම
Username සහ Password නිවැරදිව ඇතුලත් ක​ර වෙබ් අඩවියට ඇතුල්වන්න.
Forgot Password
Enter your email address or username and we’ll send you instructions to reset your password.