3 ශ්‍රේණිය – 03 පාඩ​ම

Current Status
Not Enrolled
Price
150
Get Started
  • සංඛ්‍යාකය
  • සත්ත්ව නාමපද
  • පාසල තුල කරන වැරදි හැසිරීම්
Username සහ Password නිවැරදිව ඇතුලත් ක​ර වෙබ් අඩවියට ඇතුල්වන්න.
Forgot Password
Enter your email address or username and we’ll send you instructions to reset your password.